June 23, 2024

شرط بندی بسکتبال با بت برو

شرط بندی بسکتبال بت برو

الف. شرط بندی ها بر روی برنده بازی که در آن گزینه “تساوی” وجود دارد، تنها در زمان قانونی ارائه شده است، و وقت اضافه در نظر گرفته نمیشود.

ب.اگر بازی به هر دلیلی قطع یا به تعویق بیفتد و پیش بینی شما قبل از قطع شدن جریان مسابقه قابل محاسبه باشد , طبق نتیجه محاسبه می شود . برای مثال اگر شما تعداد امتیاز در کوارتر اول را پیش بینی کرده باشید و بازی در انتهای کوارتر اول متوقف شده باشد پیش بینی شما محاسبه می شود و اگر بر روی نتیجه ی کلی بازی پیش بینی ثبت کرده باشید و بازی به انتها نرسد , در صورت ادامه ی مسابقه طی 24 ساعت از زمان توقف پیش بینی پابرجاست  و در غیر اینصورت مبلغ پیش بینی به حساب کاربری شما برگشت داده می شود

ج. اگر یک مسابقه کمتر از 5 دقیقه قبل از پایان قطع شده باشد، همه شرط ها در این بازی معتبر باقی می ماند. اگر یک مسابقه بیش از 5 دقیقه قبل از پایان زمان تنظیم قطع شده باشد و در عرض 24 ساعت از سر گرفته نشود، همه شرط ها در این بازی که نتایج آنها در زمان توقف تعریف نشده باشد، بازگشت صورت می گیرد. همه شرط ها که نتیجه آنها در زمان توقف مسابقه قابل محاسبه باشد به قوت خود باقی میمانند. در مورد شرط بندی های زنده، اگر بازی قطع شود، محاسبه فقط بر روی شرطها صورت میگیرد که نتایج آنها در لحظه ی توقف تعیین می شود، همه شرط های دیگر بازگشت داده میشوند.

د. در صورتی که مسابقه در کمتر از 15 ساعت از زمان اعلام شده شروع شود پیش بینی شما پا برجاست و اگر تاخیر در شروع مسابقه بیش از 15 ساعت باشد مبلغ پیش بینی شما برگشت داده می شود.

ه. پیش بینی برای مجموع امتیازات کوارتر 4 و نیمه ی دوم شامل وقت اضافه نمی شود.

و. اگر در نتیجه بازی تعداد کل امتیازات برابر با مبلغ شرط باشد، مبلغ شرط باید بازگردانده شود. همچنین، برای کل کوارترها/ نیمه بازی، مجموع افراد و بازیکنان تیم( از جمله شرط بندی های تیمی و یا فردی در ریباند های بیشتر/کمتر، همکاری، خطا، دفاع از پرتاب ها، توپ گیری ها)، و همچنین برای امتیاز دادن به شرط بندی * نیمه بازی/ کوارترها، مقایسه آمار بازیکنان و مواضع دیگر که در آن ،مقدار دقیق پیش بینی/ کل *امتیازات در نظر گرفته نمیشود.

ز. در صورت شرط بندی بر روی آمار بازیکنان (ریباند بیشتر / کمتر، همکاری، خطا، جلوگیری از پرتاب، توپ گیری) اگر بازیکن مد نظر شانس حضور در بازی را پیدا نکند مبلغ پیش بینی برگشت داده می شود,.. در صورت مقایسه آمار بازیکنان ( بازیکنی که در ریباند های بیشتر/ همکاری/ خطاها/ جلوگیری از پرتاب ها/ تغییرات توپگیری امتیاز آورد)   اگر بازیکن مد نظر شانس حضور در بازی را پیدا نکند مبلغ پیش بینی برگشت داده می شود.

ح.در صورت پیش بینی بر روی آمار بازیکنان چه به صورت تکی و چه به صورت مقایسه ای شامل وقت اضافه نیز می شود مگر آنکه در صفحه ی پیش بینی غیر از آن اعلام شده باشد .

ط.در بازی هایی که به صورت رفت و برگشت انجام می شود در صورت پیش بینی برنده ی کلی مسابقه ,اگر یک یا چند بازی لغو شود مبلغ پیش بینی به حساب شما برگردانده می شود

 

ی. اگر، با توجه به قوانین مسابقات، در صورت تساوی در مسابقه و وجود نداشتن گزینه ی تساوی بین گزینه های پیش بینی ضریب آن پیش بینی 1 محاسبه می شود و مبلغ به حساب کاربری شما برگردانده می شود .

ک. در پیشبینی‌ بسکتبال در صورت کشیده شدن بازی به وقت اضافه مورد زیر در مجموعه وقت قانونی‌ و وقت اضافه محاسبه میشود:

انواع پیش بینی های بسکتبال

  1. برنده.

در اینجا شما نتیجه مسابقه را پیش بینی میکنید. اگر گزینه ای که وجود دارد شامل  “تیم 1″، “تیم 2” و “تساوی”، شرط ها بر اساس زمان قانونی بازی پذیرفته میشوند، به استثنای وقت اضافه، در سایر موارد – وقت اضافه در نظر گرفته میشود. اگر فقط برد تیم 1 و تیم 2 در گزینه های قابل انتخاب ذکر شده باشد در صورت کشیده شدن بازی به وقت اضافه , وقت اضافه هم در محاسبه ی پیش بینی منظور می شود.

  1. مجموع.

در این نوع پیش بینی شما مجموع کل امتیازات دو تیم را به صورت بالاتر یا پایین تر از یک عدد خاص پیش بینی میکنید. در این نوع پیش بینی اگر مجموع امتیازات دقیقا عددی بشود که شما بالاتر یا پایین تر از آن را انتخاب کردید و اگر خود آن عدد در بین گزینه ها قابل انتخاب وجود نداشته باشد  مبلغ به حساب کاربری شما برگردانده می شود .

3.هندیکپ

اگر با احتساب آوانس یا کسر امتیازی که در هندیکپ انتخاب می کنید و در صورتی که گزینه ی مساوی در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد مبلغ پیش بینی به حساب شما برگشت داده میشود . این مورد در تمامیه پارامترهایی که به صورت هندیکپ ارائه می شود صادق است به طور مثال امتیازات/ خطاها / جلوگیری از پرتاب ها / پرتاب های ریباند / کمک رسانی

  1. آیا در بازی وقت اضافه وجود دارد؟

در این نوع پیش بینی شما وجود یا عدم وجود وقت اضافه در مسابقه را پیش بینی می کنید , به زبان ساده تر شما پیش بینی می کنید که مسابقه مورد نظر در وقت قانونی به نتیجه ی تساوی به اتمام می رسد یا خیر . بدیهیست که این نوع پیش بینی فقط در مسابقاتی که طبق قوانین بازی به وقت  اضافه کشیده شود ارائه می شود توجه داشته باشید که اگر بازی در وقت اضافه قطع شد، شرط بندی ها در این موقعیت باید به قوت خود باقی می ماند تا ادامه ی مسابقه برگزار شود .

5.مجموع امتیازات یک تیم

در این نوع پیش بینی شما مجموع امتیازات یک تیم را به صورت پایین تر یا بالاتر از یک عدد خاص پیش بینی میکنید . در این نوع پیش بینی اگر مجموع امتیازات دقیقا عددی شود که شما بالاتر یا پایین تر از آن را انتخاب کردید و اگر خود عدد در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد , مبلغ پیش بینی به حساب شما برگردانده می شود.

 

 

 

  1. در کدام نیمه امتیازات بیشتری داده میشود؟

در این نوع پیش بینی شما پیش بینی می کنید که مجموع امتیازات کسب شده توسط دو تیم در کدام نیمه بیشتر می باشد . هر نیمه از دو کوارتر تشکیل می شود و کوارتر اول و دوم ,نیمه ی اول و کوارتر سوم و چهارم نیمه ی دوم یک مسابقه ی بسکتبال می باشد. توجه داشته باشید که در صورت کشیده شدن مسابقه به وقت اضافه , امتیازات کسب شده در وقت اضافه برای نیمه ی دوم حساب نمی شوند .

  1. در کدام کوارتر امتیازات بیشتر محاسبه خواهد شد؟

در این نوع پیش بینی شما پیش بینی می کنید  که مجموع امتیازات کسب شده توسط دو تیم در کدام کوارتر بیشتر می باشد.هر مسابقه ی بسکتبال شامل 4 کوارتر می باشد . توجه داشته باشید که در صورت کشیده شدن بازی به وقت اضافه ,امتیازات کسب شده در وقت اضافه برای کوارتر چهارم حساب نمی شود.

 

۸. با چه اختلاف امتیازی برنده مسابقه مشخص میشود؟

در این نوع  پیشبینی شما اختلاف امتیاز بین برنده  و بازنده را پیشبینی می‌کنید. توجه داشته باشید که

اگر بازی متوقف شد و در عرض ۲۴ ساعت به پایان نرسد، مبلغ پیشبینی به حساب شما برگشت میخورد

  1. کل زوج/ فرد.

در این نوع پیشبینی شما زوج یا فرد بودن پارامتر ذکر شده در بازه زمانی ذکر شده را پیش بینی می‌کنید. منظور از پارامتر ذکر شده، مجموعه امتیازات، خطاها و غیر می‌باشد و از بازه زمانی ذکر شده منظور کوارتر، نیمه یا کل بازی می‌باشد که در هنگام ثبت پیش بینی نوشته شده است.

 

  1. ریباند های بیشتر / کمتر (کمک رسانی ها /دفاع) [تیم مشخص]

در اینجا شما پیش بینی میکنید که آیا تعداد ریباندها (همکاری/ دفاع) ایجاد شده توسط بازیکنان تیم های مربوطه بیشتر یا کمتر از پارامتر مشخص شده مییاشد.

امتناع از شرکت در مسابقه / رد صلاحیت / آسیب بازیکنان در محاسبه شرط بندی تاثیر نمیگذارد.

در صورتی که استثنایی ذکر نشده باشد، به صورت پیش فرض وقت اضافه شامل این پیشبینی‌ها میشود

 

 

  1. ریباندهای بیشتر / کمتر (کمک / بلوک / دفاع/ تغییرات توپگیری/ امتیاز / جلوگیری از پرتاب) ایجاد شده توسط (بازیکن مشخص).

در اینجا شما تعداد ریباندها توسط بازیکن مناسب را پیش بینی میکنید (کمک رسانی/ دفاع / تغییرات توپگیری/ امتیاز / جلوگیری از پرتاب). نام اختصاری تیم در کنار بازیکن برای اهداف اطلاعاتی نشان داده میشود. هر گونه اشتباه یا خطایی در نام اختصاری بازیکن بر محاسبه شرط ها تاثیر نمیگذارد، شرط ها همچنان باقی میمانند. اگر بازیکن مشخص در بازی شرکت نکرده باشد، شرط برگردانده میشود.

در صورتی که استثنایی ذکر نشده باشد، به صورت پیش فرض وقت اضافه شامل این پیشبینی‌ها میشود

 

  1. کدام تیم ریباند های بیشتری را به دست خواهد آورد( تغییرات در توپیگیر/ دفاع)؟

در این نوع پیش بینی شما تیمی که بیشتر rebund  یا باز پس گیری توپ را انجام دهد انتخاب می‌کنید و در صورتی که استثنایی ذکر نشده باشد، به صورت پیش فرض وقت اضافه شامل این پیشبینی‌ها میشود

۱۳. اگر  تعداد ری باند های دو تیم برابر شود و گزینه مساوی بین گزینه های قابل انتخاب ذکر نشده باشد، مبلغ پیشبینی به حساب شما برگردانده میشود

.چه تیمی زودتر به امتیاز ذکر شده می‌رسد؟

در اینجا شما تیمی که زودتر به امتیاز ذکر شده در بازه زمانی مشخص شده می‌رسد را انتخاب می‌کنید. به طور مثل کدام تیم زودتر به امتیاز ۱۰ در کوارتر اول می‌رسد.

اگر بازی قبل از اینکه تیمی به امتیاز ذکر شده برسد متوقف شود و ادامه آن ظرف ۲۴ ساعت برگزار نشود مبلغ پیش بینی برگردانده میشود و چنانچه بازی متوقف شود اما نتیجه بازی قبل از توقف به گونه ای باشد که پیش بینی شما قابل محاسبه باشد (به طور مثل یک تیم به امتیاز ذکر شده رسیده باشد) پیش بینی شما محاسبه میشود

۱۴.  برنده یک گروه (دسته / کنفرانس )

در این نوع پیشبینی شما برنده یک گروه یا کنفرانس را پیشبینی می‌کنید ( به طور مثال کنفرانس غرب (nba) یا لیگ دست اول اسپانیا)

برای محاسبه پیش بینی تمام بازیهای آن کنفرانس یا دست میبایست انجام شود و در غیر این صورت مبلغ پیشبینی شما به حساب شما برگردانده میشود. در صورتی که تیم شما حتی در صورت برنده شدن تمام بازی‌های باقی مانده شانسی برای اول شدن نداشته باشد، پیشبینی بازنده تلقی میشود.

۱۵.( برنده سری حذفی (بهترین از ۳ / بهترین از ۵ / بهترین از ۷).

در مسابقاتی که برنده در مجموعه ۳، ۵ یا ۷ مسابقه مشخص میشود، اگر مسابقات باقی مانده از سری به هر دلیلی ناتمام بماند، مبلغ پیشبینی به حساب شما برگردانده میشود.

۱۶.برنده تورنمنت

اگر بیش از یک تیم برنده یه تورنمنت شود، ضریب پیشبینی بین تعداد تیم‌های برنده تقسیم میشود

۱۷. اولین اخراج از مسابقه.

در این نوع پیشبینی شما اولین اخراج از مسابقه را حدس میزنید. توجه داشته باشید اخراج در نتیجه ۵ یا ۶ خطا که ( با توجه به مقررات مسابقات) توسط یک بازیکن در مسابقه صورت می‌گیرد و اگر اخراج در نتیجه خطاهای فنی یا حرکت غیر ورزشی انجام گیرد در پیشبینی محاسبه نمی‌شود.

 

۱۸. راه یابی به مرحله بعدی.

در این نو پیشبینی شما تیمی که در مرحله حذفی به مرحله بعد صعود می‌کند را پیشبینی می‌کنید و محاسبه پیش بینی پس از آخرین بازی از سری پلی آف بین دو تیم محاسبه میشود. اگر تیم در مرحله به دلیل رد صلاحیت یا امتناع از شرکت در مسابقات حذف شود، پیشبینی به قّوت خود باقی خواهد ماند و در صورتی که تیم مقابل شما این شرایط را داشته باشد، پیشبینی شما برنده تلقی خواهد شد

  1. کدام تیم اولین امتیازات را در بازی به دست خواهد آورد(کوارتر/ نیمه)؟

در اینجا شما پیش بینی میکنید که کدام تیم اولین امتیازات را در بازه زمانی مشخص شده به دست میاورد

۲۰. کدام تیم آخرین امتیازات را در بازی (کوارتر / نیمه) به دست خواهد آورد؟

در اینجا شما پیش بینی میکنید که کدام تیم آخرین امتیازات را در بازه زمانی مشخص شده به دست میاورد

اگر بازی (کوارتر نشان داده شده/ نیمه) قطع شود و در عرض ۲۴ ساعت به اتمام نرسد، مبلغ پیشبینی به حساب شما برگشت داده میشود

۲۱. آیا اولین امتیازات در بازی با کمک پرتاب‌های سه امتیازی، دو امتیازی و پرتاب‌های پنالتی محاسبه می شوند؟

در این نوع پیشبینی شما نحوه کسب اولین امتیازات را پیشبینی می‌کنید، گزینه های موجود پرتاب سه امتیازی، دو امتیازی و پنالتی می‌باشد و فقط امتیازاتی که توسط داور مسابقه شمارش می شوند در این نوع پیش بینی محاسبه میشود.

۲۲.در این ورزش امکان وجود پیشبینی های دیگر بسته به نوع مسابقات وجود دارد که در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده سایت مراجعه کنید