June 23, 2024

شرط بندی بیسبال با بت برو

شرط بندی بیسبال بت برو

الف.اگر دو بازی از دو تیم در یک روز انجام شود و در صورتی که هر دو بازی به صورت جداگانه در سایت ارائه نشود، نتیجه مسابقه ای که به لحاظ زمانی زودتر انجام شده برای محاسبه پیشبینی مورد استفاده قرار می‌گیرد

ب. در صورت انتقال و یا لغو بازی، اگر بازی تا ۱۵ ساعت دیگر از سر گرفته نشود، مبلغ پیشبینی‌های ثبت شده برگردانده میشود و در صورت ادامه مسابقه ظرف ۱۵ ساعت از زمان توقف، پیش بینی شما پا بر جا خواهد بود و طبقه نتیجه پایانی محاسبه میشود.

د. پیش بینی ها طبق نتیجه رسمی اعلام شده توسط برگزار کننده مسابقات محاسبه میشود و در صورتی که امکان تساوی مسابقه وجود نداشته باشد و یا گزینه مساوی در گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد و در صورت اتمام مسابقه با نتیجه تساوی، پیش بینی های ثبت شده بر روی نتیجه مسابقه برگشت میخورند.

ه. اگر بازی قبل از پایان زمان عادی متوقف شود، نتیجه پس از پنج (5) دوره بازی(4 ½ دوره در صورتی که تیم میزبان جلو باشد) رسمی در نظر گرفته میشود. تیمی که پس از آخرین دوره ای که بازی شد بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده تلقی می شود (مگر اینکه بازی در نیمه اول رها شود و تیم میزبان جلوتر باشد، در چنین مواردی، برنده تیم میزبان است.) اگر یک مسابقه زودتر از زمانی که در این پاراگراف مشخص شده باشد قطع شود برای تمام شرط ها مگر نتیجه آنهایی که انحصارا توسط زمان توقف بازی تعیین شده است، برگشت صورت میگیرد.

مگر آنکه خلاف آن ذکر شود، این قوانین به همه شرط ها اعمال می شود.

استثنائات:

“شرط بندی زنده”.

مسابقه باید به طور کامل برای حساب کردن شرط ها بازی شود. اگر یک مسابقه قطع شد، همه شرط ها در این بازی معتبر هستند به غیر از شرط هایی که نتیجه آنها انحصارا برای زمان توقف بازی تعیین شده است.

بیشتر / کمتر، امتیاز بیشتر / کمتر + ضربه ها + خطاها، نقص ها.

شرط ها بر اساس امتیاز رسمی پس از 9 دوره(8 و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر بود) محاسبه خواهد شد. اگر دوره های بیشتر برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط ها بر اساس نتیجه نهایی امتیاز رسمی محاسبه میشود. اگر بازی زودتر تمام شد، تمام شرط ها باطل هستند.

بازی “میزبان – مهمان.” (دور از خانه)

مسابقات یک روز بازی و تنها مسابقات مشخص شده در خط کنونی در بازی شرکت میکنند. اگر حداقل در یکی از مسابقات 8.5-9 دوره بازی نشده باشد، شرط های آن موقعیت مسترد میشوند. محاسبه شرط ها به عنوان مجموع امتیازات به ثمر رسیده توسط میزبان در مقابل مقدار امتیازات محاسبه شده توسط بازدید کنندگان تعریف می شود (بازگشت شرط در هنگام تساوی ممکن است).

 

 

 

انواع پیشبینی در ورزش بیسبال

۱. برنده.

در اینجا شما نتیجه مسابقه را پیش بینی میکنید. تیمی که بیشترین دوره مسابقه را برده باشد برنده مسابقه تلقی میشود در صورت ادامه مسابقه در دوره‌های اضافه، آن دوره‌ها نیز در محاسبه پیش بینی مورد استفاده قرار میگیرند

۲. بیشتر / کمتر

در این پیشبینی، شما مجموع کل امتیازات دو تیم را به صورت بالاتر یا پایین تر از یک عدد خاص پیشبینی می‌کنید. در این نوع پیشبینی اگر مجموعه امتیازات دقیقا عددی بشود که شما بالاتر یا پایینتر از آن را انتخاب کردید و اگر خود آن عدد در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد، مبلغ پیشبینی به شما برگردانده میشود. در صورت ادامه مسابقه در دوره‌های اضافه، آن دوره‌ها نیز در محاسبه پیش بینی مورد استفاده قرار میگیرند

۳. هندیکپ

اگر با احتساب اوانس یا کسر امتیازی که در هندیکپ انتخاب می‌کنید و در صورتی که گزینه مساوی در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد مبلغ پیش بینی به حساب شما برگشت داده میشود. این مورد در تمامی پارامترهایی که به صورت هندیکپ ارائه می شود صادق است

یک استثنا: اگر بازی با توجه به درخواست جدایی یکی از تیم ها پایان یابد، همه شرط‌ها در آن موقعیت پا برجا خواهد بود

۴. امتیازات بیشتر/ کمتر (یک تیم مشخص)

در این نوع پیشبینی شما مجموعه امتیازات یک تیم را به صورت پایینتر یا بالاتر از یک عدد خاص پیشبینی می‌کنید. در این نوع پیشبینی اگر مجموعه امتیازات دقیقا عددی بشود که شما بالاتر یا پایینتر از آن را انتخاب کردید و اگر خود آن عدد در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد، مبلغ پیشبینی به شما برگردانده میشود.

شرط‌ها بر اساس امتیاز رسمی پس از ۹ دوره محاسبه می شوند (۸ و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر باشد). اگر دوره‌های اضافی در صورت تساوی بعضی شود ، شرط‌ها بر اساس امتیاز رسمی پایانی و بعد از انجام دوره‌های اضافی محاسبه میشود. اگر بازی زودتر از موعد تمام شود، تمام شرط‌ها باطل خواهند بود.

۵. امتیازات بیشتر / کمتر+ ضربات/ پرتاب ها/ + خطاها.

در این گزینه شما پیش بینی میکنید که امتیازات، ضربات و خطاهای ایجاد شده توسط اعضای هر دو تیم بیشتر و یا کمتر از عددی که انتخاب می‌کنید باشد و اگر تعداد کل امتیازات + ضربات + خطاها دقیقا عددی بشود که شما بالاتر یا پایین تر از آن را انتخاب کردید و خود آن عدد در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد، مبلغ پیشبینی به حساب کاربری شما برگردانده میشود

محاسبه بر اساس اسناد رسمی نهادهای نظارتی و فدراسیونهای مسابقات مربوطه میباشد.

شرط ها بر اساس امتیاز رسمی بعد از 9 دوره محاسبه میشوند (8 و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر است). اگر دورهای بیشتر برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط ها بر اساس امتیاز نهایی رسمی محاسبه می شود. اگر بازی زودتر به پایان رسد، تمام شرط ها باطل خواهند بود.

 

  1. آیا مجموع امتیازات + ضربات/ دفاع / + اشتباهات، فرد یا زوج خواهد بود؟

در این گزینه شما پیش بینی میکنید که آیا مجموع امتیازات، ضربات و خطاهای ایجاد شده توسط هر دو تیم در بازی زوج و یا فرد خواهد بود.

محاسبه بر اساس اسناد رسمی نهادهای نظارتی و فدراسیونهای مربوطه مسابقات میباشد.

شرط ها بر امتیاز رسمی پس از 9 نوبت محاسبه می شود(8 و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر است). اگر دور اضافی برای تکمیل این بازی  مورد نیاز باشد، شرط ها بر اساس امتیاز رسمی پایانی محسوب می شود. اگر بازی زودتر از موعد پایان یابد، همه شرط ها باطل است.

اگر نتیجه 0 است، شرط ها “زوج” محسوب می شوند.

  1. مجموع زوج/ فرد

شرط ها بر اساس امتیاز رسمی بعد از 9 دوره محاسبه میشوند(8 و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر است). اگر دور اضافی برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط ها بر اساس نمره نهایی رسمی محاسبه خواهد شد. اگر بازی زودتر تمام شد، تمام شرط ها باطل است.

اگر نتیجه “0-0” باشد تمام شرط ها در چنین موقعیتی بازگردانده خواهند شد.

  1. کدام تیم اولین امتیاز را خواهد آورد؟

در این پیشبینی شما تیمی که اولین امتیاز را بیاورد را انتخاب می‌کنید واگر نتیجه “۰-۰” است، همه شرط‌ها در چنین موقعیتی بازگردانده خواهند شد.

۹. کدام تیم آخرین امتیاز را خواهد آورد؟

در این پیشبینی شما تیمی که آخرین امتیاز را بیاورد را انتخاب می‌کنید واگر نتیجه “۰-۰” است، همه شرط‌ها در چنین موقعیتی بازگردانده خواهند شد.

۱۰. کدام تیم، تیم بعدی در امتیاز آوری خواهد بود؟

در این پیشبینی شما تیمی که امتیاز بعدی را در بعضی کسب خواهد کرد را انتخاب می‌کنید و

اگر هیچ امتیازی پس از آن اتفاق نیفتاد( مانند اینکه اگر بازی قطع )، شرط‌های این موقعیت بازگردانده خواهند شد. در صورتی که مسابقه پس از اینکه امتیاز بعدی کسب شود قطع شود ، تمام شرط‌ها در آن موقعیت به قوت خود باقی میمانند.

۱۱. دوره ۱: بیشتر / کمتر از ۰.۵.

در این گزینه شما تعداد امتیازات در دورهٔ اول مسابقه را پیشبینی می‌کنید و برای شمارش شرط اولین دوره بازی باید کامل انجام گیرد

۱۲.  نتیجه ۱ دوره.

در این گزینه شما نتیجه یک دوره از مسابقه را پیشبینی می‌کنید و برای محاسبه شرط، اولین دوره بازی باید کامل انجام گیرد.

 

 

  1. نوع اولین هوم ران در بازی.

در این گزینه شما نوع اولین هوم ران را در بازی پیش بینی میکنید که آیا انفرادی (1 نمره)، 2 امتیاز، 3 امتیاز و یا گراند اسلم (4 امتیاز) و یا هیچ امتیاز برای میزبان در بازی وجود نخواهد داشت.

شرط ها بر اساس امتیاز رسمی پس از 9 دوره(8 و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر است) محاسبه میشود. اگر دور اضافی برای تکمیل بازی مورد نیاز باشد، شرط ها بر اساس نمره نهایی و رسمی محسوب می شود. اگر بازی زودتر تمام شود، تمام شرط ها باطل هستند.

  1. چه زمانی امتیازات بیشتری کسب می شود؟

در این پیشبینی شما پیش بینی میکنید که در کدام دوره بازی امتیازات بیشتری(به اصطلاح تعداد ران‌های بیشتری) کسب خواهد شد: در ۴.۵ نوبت اول (از جمله ۵ امتیاز برتر) و یا در ۵ دور دوم(پس از ۵ دور برتر(پنج  دوره نهایی بازی از جمله در آخر مسابقات))، و یا اینکه آیا مساوی خواهند شد. در صورت وجود دور‌های اضافه برای تعیین برنده این دور‌ه های اضافه نیز برای محاسبه پیش بینی استفاده میشود

 

  1. آیا تیمی که اولین امتیاز را کسب کرده است بازی را خواهد برد؟

نتایج زیر امکان پذیر است:

“بله” – شرط بندی در  صورتی برنده میشود  که اگر تیمی که اولین امتیاز را کسب کرده باشد برنده بازی شود.

“نه” – شرط بندی در صورتی  برنده میشود که اگر تیمی که اولین امتیاز را به دست می آورد بازی را میبازد.

اگر بازی با تساوی به پایان رسد، تمام شرط ها بازگردانده میشوند.

اگر بازی قبل از پایان زمان رسمی بازی به پایان رسد، نتیجه پس از پنج دوره ی ابتدایی که بازی شده است (4 ½ دوره ها اگر تیم میزبان پیشرو است) رسمی در نظر گرفته خواهد شد. برنده تیمی است که امتیازات بیشتری پس از آخرین دوره کامل دارد(مگر اینکه بازی در نیمه اول دوره قطع شود و تیم میزبان پیشرو باشد، در چنین مواردی، برنده تیم میزبان است).

  1. نتیجه اولین پاس برتر در دوره های بعدی: یک توپ و یا هر نتیجه دیگری؟

در این گزینه شما پیش بینی میکنید که آیا نتیجه پاس اول یک توپ و یا یک ضربه، امتیاز، گل، و یا یک خطا، و غیره خواهد بود (که در نتیجه معنی “هر نتیجه دیگری” میدهد)

  1. کدام تیم اولین سه امتیاز را کسب خواهد کرد؟

در اینجا شما تیمی که زودتر به امتیاز ۳ می‌رسد را انتخاب می‌کنید.

شرط ها بر اساس امتیاز رسمی پس از 9 دوره محاسبه میشوند(8 و نیم نوبت اگر تیم میزبان جلوتر است). اگر دورهای اضافی مورد نیاز است تا این بازی تکمیل شود، شرط ها بر اساس امتیاز رسمی پایانی محاسبه خواهد شد. اگر بازی زودتر تمام شود، تمام شرط ها باطل است. یک استثنا: اگر یکی از تیم ها سه امتیاز را زمانی که بازی متوقف شد کسب کند.

 

  1. بازی “رفت و برگشت.”

مسابقات بازی تک روزه در بازی اتفاق می افتد. اگر حداقل در یکی از بازی ها 8.5-9 دوره در شرط ها بازی نشده باشد، شرط بازگشت داده میشود. محاسبه شرط به عنوان مجموع امتیاز به ثمر رسیده توسط میزبان در مقابل مقدار امتیازات کسب شده توسط بازدید کنندگان تعریف می شود: در صورت تساوی، بازگشت شرط به برنده صورت میگیرد.

  1. قهرمانان دسته/لیگ

در این پیشبینی شما قهرمان یک لیگ در یک فصل را پیشبینی می‌کنید.

اگر فصل بازی به هر دلیلی قبل از پایان رسیدن رسمی به اتمام رسید، همه شرط‌ها بر اساس اینکه کدام تیم به عنوان قهرمان دسته توسط فدراسیون  مربوطه نامگذاری شود خواهد بود.

۲۰. در این ورزش امکان وجود پیشبینی های دیگر بسته به نوع مسابقات وجود دارد که در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده سایت مراجعه کنید.